Kategorie Szkolenia eksperckie twarde – zamknięte

Kategorie Szkolenia eksperckie twarde – zamknięte

W trakcie tego szkolenia omówione zostaną problemowe zagadnienia, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne). Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych z ZFŚŚ. Każdy przypade...
Kurs / Szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Skuteczna windykacja wymaga połączenia wiedzy z zakresu prawa, negocjacji i psychologii. Kojarzy się z trudnymi rozmowami, ze stanowczością, konsekwencją, panowaniem nad własnymi emocjami oraz rozpoznawaniem gier stosowanych przez rozmówców. Żeby dotrzeć do dłużnika, przekonać do rozmowy, a wreszcie przejąć inicjatywę, warto odpowiednio się...
Kurs / Szkolenie Windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Reklamacja i obsługa trudnego Klienta to temat, który dotyczy każdego w biznesie. Czy wiecie, że reklamacja jest najbardziej pożądaną z form roszczenia praw konsumenckich? Złożone reklamacje stanowią jedynie 4% w ogóle niezadowolonych klientów! 96% to skargi niezłożone, gdyż stopień reakcji klienta na niezadowolenie z usługi jest sprawą ...
Kurs / Szkolenie Reklamacje po nowelizacji:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy są problemami dużej liczby przedsiębiorstw. Zjawiska te zagrażają atmosferze i wydajności pracy, dezintegrują zespół, prowadzą do apatii i braku inicjatywy oraz aktywności ze strony pracowników. Są one także powodem występowania przez pracowników z pozwami, co z jednej strony prowadzi często do utraty...
Kurs / Szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Szkolenie poświęcone jest praktycznym aspektom związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium RP. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym m.in. ustawy: o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsu...
Kurs / Szkolenie Prawo gospodarcze – prowadzenie działalności gospodarczej:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prowadzenia dokumentacji związanej z procesem administrowania danymi pracowników oraz z procedurą przetwarzania danych osobowych osób trzecich.
Kurs / Szkolenie Ochrona danych osobowych w praktyce:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Przepisy o ochronie danych osobowych zostały poddane zasadniczym zmianom, największym od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych. Zakres i charakter zmian i fakt, że ich zakres jest największy od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych, wymaga podjęcia przez urzędy przetwarzające dane osobowe klientów prac nad do...
Kurs / Szkolenie Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Szkolenie powinno być przeprowadzane jako nieodzowny etap wdrażana zarządzania wartością w przedsiębiorstwie. Z tego powodu będzie ono użyteczne dla wszystkich menadżerów – w tym służb pozafinansowych, którzy chcą świadomie realizować filozofię VBM, zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wartość przedsiębiorstwa oraz osób, których systemy...
Kurs / Szkolenie Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Podczas szkolenia Uczestnikom zostanie przekazana wiedza na temat planowania finansowego, krótko i długoterminowego. Zaprezentowane zostaną narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu strategicznym, w tym metody wyceny ryzyka i metody badania opłacalności projektów. Szkolenie pozwala na aktualizację wiedzy na temat instrumentów służących zapewn...
Kurs / Szkolenie Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Szkolenie pozwoli Państwu zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć, dzięki odpowiedzi na kluczowe pytania: Jak przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie mogą pozyskać finansowanie? W jaki sposób przygotować i wdrożyć tego typu działania? Jakich trudności należy się spodziewać i jak im przeciwdziałać?Ja...
Kurs / Szkolenie Pozyskiwanie kapitału dla firm:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej.
Kurs / Szkolenie Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz strategicznych pracowników firmy. Zagadnienia poruszane na szkoleniu pozwolą Uczestnikom na realizację celów przedsiębiorstwa poprzez budżetowanie i kontrolę kosztów, przygotowanie budżetów elastycznych zasobów oraz zastosowanie najnowszych tre...
Kurs / Szkolenie Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału...
Kurs / Szkolenie Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia omawiane będą przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, ...
Kurs / Szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie wiedzy na temat podprogowych zamówień publicznych tj. zamówień publicznych do 30 tys. Euro. Podczas szkolenia zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia dotyczące udzielania zamówień tzw. podprogowych.
Kurs / Szkolenie Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie problematyka kontroli prowadzonych w jednostkach podlegających rygorom ustawy PZP, w tym również u beneficjentów realizujących projekty unijne. Trener w trakcie pracy z uczestnikami przeanalizuje najczęściej popełniane błędy skutkujące wadami, czy nieprawidłowościami, uczestnicy zostaną także zapoz...
Kurs / Szkolenie Kontrola i audyt zamówień publicznych:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie wiedza na temat procedury udzielania zamówień publicznych. Przedstawione zostaną zasady dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, które obowiązują zarówno Zamawiających jak i Wykonawców. Kompleksowe ujęcie zagadnienia pozwala na przegląd trybów zamówienia publicznego oraz omówienie problemów doty...
Kurs / Szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Szkolenie w praktyczny sposób prezentuje zasady stosowania przepisów prawa polskiego i unijnego, które odnoszą się do dokumentacji realizowanych projektów współfinansowanych z zagranicznych środków.
Kurs / Szkolenie Instrukcja kancelaryjna:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Szkolenie realizowane jest poprzez połączenie pasywnego i aktywnego w nim uczestnictwa. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy, maksymalnie 5-cio osobowe zespoły. W trakcie szkolenia uczestnicy, w zespołach, rozwiązują w ograniczonym czasie, realne problemy związane z omawianymi aspektami zarządzania projektem obejmujące m.in. przygotowanie ...
Fundusze są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów unijnych. Na szkoleniu Uczestnicy uzyskają wiedzę i praktyczne przygotowanie, by móc realizować projekty finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Szkolenie pozwala także na nabycie umiejętności pi...
Kurs / Szkolenie Pozyskiwanie funduszy europejskich:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, typów i rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad sporządzania informacji pokontrolnej, nieprawidłowości i uchybień w projektach, zasad określających obowiązki beneficjenta oraz w jaki sposób przygotować się do k...
Kurs / Szkolenie Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. rozliczania końcowego projektu UE. Zagadnienia poruszone podczas szkolenia utrwalą wiedzę z zakresu obowiązków beneficjenta po zakończeniu projektu. Umożliwią także wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu sprawozdawczości projektu oraz przygotowania projektu do kontroli końcowej.
Kurs / Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce
Program 5S to grupa technik promujących organizację miejsca pracy na produkcji, zapewniających przynależność do wymaganych standardów i tworzących chęć do ciągłego usprawniania. 5S pozwala na redukcję kosztów oraz maksymalizację zysków poprzez doskonałe zarządzanie każdym stanowiskiem pracy w łańcuchu wytwarzania. To metoda systematycznego ...
Szkolenie omawia problemy rachunkowe i podatkowe w związku z nabyciem oraz wykorzystaniem środków trwałych oraz wartości niematerialności niematerialnych i prawnych. Kwestie szczególnie problematyczne autor szkolenia podpiera Interpretacjami Ministerstwa Finansów oraz wyrokami Wojewódzkich Sadów Administracyjnych.
Kurs / Szkolenie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki:
Najbliższy termin szkolenia otwartego -
Wkrótce

Szkolenia
handlowe

Czytaj więcej

Szkolenia
z negocjacji

Czytaj więcej

Szkolenia
z prezentacji

Czytaj więcej

Szkolenia
z zarządzania ludźmi

Czytaj więcej

Szkolenia
rozwojowe

Czytaj więcej

Szkolenia
z HR

Czytaj więcej

Szkolenia z komunikacji
i dla zespołów

Czytaj więcej

Szkolenia
z marketingu

Czytaj więcej

Szkolenia
eksperckie twarde

Czytaj więcej

Masz pytania w sprawie szkoleń, zapytanie szkoleniowe, czy też organizujesz przetarg?

Skontaktuj się z nami – chętnie poznamy Twoje oczekiwania i zaproponujemy korzystne rozwiązanie

Wybierz najlepszą formę kontaktu:

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE SZKOLENIOWE MAILEM

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPYTANIA SZKOLENIOWEGO

kliknij ikonę telefonu i wpisz swój numer – oddzwonimy do Ciebie w ciągu 1 min.

Lub po prostu zadzwoń – tel 22 22 82 154 lub 515 232 158


Biznes Edukator - profesjonalna firma szkoleniowa, partner w zakresie organizacji szkoleń handlowych,
szkoleń negocjacyjnych, szkoleń z zarządzania i HR, szkoleń z prezentacji i komunikacji
oraz szkoleń rozwojowych i szkoleń z budowania zespołu.