szkolenie-z-komunikacji-wewnętrznej-w-zespole

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie?

Spójność i stabilność zachowania oraz konsekwencja w działaniu to bardzo istotne czynniki budujące autorytet menadżera i wpływające na jego odbiór przez pracowników. Dlatego też zdefiniowanie własnej wizji bycia menadżerem, określenie roli zawodowej, hierarchii wartości własnych i w zespole oraz stworzenie standardu zachowań i zasad współpracy z podwładnymi to podstawa do skutecznego zarządzania ludźmi. Nie można mówić o konsekwencji, ani spójności zachowania, jeśli nie ma się jasności, co do własnej roli zawodowej – jej wizji, misji, celów.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz skuteczność swoich działań w pięciu głównych obszarach zarządzania: planowanie, organizowanie, delegowanie, motywowanie, kontrolowanie;
 • Ukształtujesz u siebie właściwą postawę managera jako przywódcy;
 • Zapoznasz się ze skutecznymi metodami prowadzenia rozmów z pracownikami;
 • Udoskonalisz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu ludźmi.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Prezesów;
 • Osób które zarządzają ludźmi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania ludźmi przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania ludźmi. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania ludźmi i motywowania, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Zarządzania ludźmi i motywowania poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania ludźmi.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania ludźmi w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie ludźmi i motywowanie

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

zarządzanie ludźmi i motywowanie

KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDNIEJ POSTAWY KIEROWNICZEJ

moduł 1- szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Stereotypowe widzenie pracownika i kierownika;
 • Obszary niszowe i punkty zapalne dotyczące sposobu motywowania;
 • Zakres odpowiedzialności kierownika;
 • Strategie działania kierownika i ich konsekwencje dla efektywności zarządzania;
 • Tożsamość kierownika – określenie nowej roli zawodowej;

BUDOWANIE AUTORYTETU

moduł 2- szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Istota autorytetu i jego znaczenie w zarządzaniu;
 • Cztery najważniejsze zasady budowania autorytetu;
 • Obszary działalności kierownika mające wpływ na budowanie autorytetu (zachowania codzienne w pracy, reagowanie na trudne sytuacje, sposób pracy i kontaktu z pracownikami, itp.);
 • Działania powodujące utratę autorytetu i sposoby zapobiegania im;
 • Standard kontaktu z pracownikiem;

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI W RÓŻNYCH SYTUACJACH

moduł 3 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Rodzaje pytań pomocnych kierownikowi: motywowanie przez pytania, pytania kierujące uwagę, pułapki zadawania pytań;
 • Sztuka zadawania pytań w rozmowach z pracownikami;
 • Techniki aktywnego słuchania w rozmowach;
 • Wpływ sposobu formułowania zdań na osiągane efekty;
 • Zwroty motywujące i demotywujące;
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Skuteczna argumentacja;
 • Przepływ informacji w zespole – zasady;

TYPY OSOBOWOŚCI – JAK DOPASOWAĆ SPOSÓB ZARZĄDZANIA I MOTYWOWANIA PRACOWNIKA DO STRATEGII JEGO DZIAŁANIA

moduł 4 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Charakterystyka czterech głównych strategii działania;
 • Nauka identyfikacji typu osobowości pracownika;
 • Identyfikacja własnego typu osobowości;
 • Typ osobowości a preferencje w komunikacji, wyborze zadań, przyjmowaniu ról w zespole;
 • Talenty i słabości każdego z typów osobowości;
 • Wartości, potrzeby i motywatory osób o różnych strategiach działania;
 • Wskazówki rozwojowe dla każdego typu osobowości;
 • Jak planować pracę osób o konkretnym typie osobowości;
 • Jak egzekwować i motywować osoby o konkretnym typie osobowości;

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

moduł 5 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Metodologia pracy z celami;
 • Definiowanie i przedstawianie celów – warunki poprawnie sformułowanego celu, rodzaje celów, reagowanie na przeszkody w realizacji;
 • Zasady planowania działań;
 • Organizacja pracy swojej i pracowników;
 • Podział pracy pomiędzy pracowników;
 • Kontrola i monitorowanie realizacji celów;

DELEGOWANIE JAKO CZYNNIK MOTYWUJĄCY I USAMODZIELNIAJĄCY PRACOWNIKÓW

moduł 6 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Zasady delegowania zadań;
 • Pułapki delegowania;
 • Trudne sytuacje podczas delegowania zadań;
 • Korzyści dla przełożonego i pracownika wynikające z delegowania zadań;

KREOWANIE MOTYWUJĄCEJ ATMOSFERY W ZESPOLE

moduł 7 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Czynniki wpływające na atmosferę w zespole;
 • Rola kierownika w budowaniu odpowiedniej atmosfery;
 • Zachowania wzbudzające zaufanie i otwartość a a zachowania wzbudzające opór i milczenie.

MOTYWATORY W ZARZĄDZANIU

moduł 8 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Motywowanie poprzez realizowanie indywidualnych potrzeb pracowników;
 • Motywowanie poprzez ustalanie celów;
 • Etapy rozwoju pracownika – motywowanie w zależności od poziomu dojrzałości pracownika (na bazie koncepcji Hersey’a i Blancharda);
 • Uciekanie od niewygody i dążenie do komfortu jako czynniki motywujące (dwuczynnikowa teoria Herzberga);
 • Dopasowanie stylu zarządzania do potrzeb motywacyjnych pracowników (na podstawie teorii McClellanda);

TECHNIKI MOTYWOWANIA POZAFINANSOWEGO

moduł 9 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Wpływ a manipulacja w motywowaniu;
 • Modelowanie postawy podwładnych;
 • Umiejętność inspirowania;
 • Motywowanie przez pochwały – za co i jak chwalić pracowników;
 • Prawa twórczego wpływu w motywowaniu (prawo własnego wyboru, prawo decydowania, prawo publicznej deklaracji, prawo wzajemności zachowań, prawo zmiany obrazu siebie, prawo kontrastu, prawo konsekwencji);
 • Delegowanie jako narzędzie motywowania;

TRUDNE SYTUACJE W ZARZĄDZANIU

moduł 10 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Reagowanie w przypadku konfliktu i kryzysu w zespole;
 • Skuteczne metody reagowania na: opór, zniechęcenie, brak zaangażowania, irytację, złośliwość, atak, wycofanie, zbytnie rozkojarzenie pracownika;
 • Tworzenie skutecznych procedur i schematów postępowania oraz praktyczne ich przećwiczenie;

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

moduł 11 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Afiliacja a asertywność, jako wyznaczniki stylów postępowania (zachowań) w sytuacjach konfliktowych;
 • Style rozwiązywania konfliktów – diagnoza stylów rozwiązywania konfliktów;
 • Czynniki sprzyjające konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów;
 • Komunikacja w sytuacji konfliktowej (zbieranie informacji, przedstawianie propozycji i rozwiązań, prowadzenie dyskusji, sprowadzanie dyskusji do poziomu faktów);
 • Radzenie sobie z manipulacjami (demaskowanie i przeciwdziałanie manipulacji, sposoby reagowania na agresywne zachowanie);
 • Strategie kierowania konfliktem – specyfika doboru taktyki działania do sytuacji i konsekwencje obranej strategii;
 • Ćwiczenia rozwiązywania konfliktów na bazie case studies;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie ludźmi i motywowanie

moduł 12 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania ludźmi i motywowania.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?