szkolenie-z-komunikacji-wewnętrznej-w-zespole

Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie?

Spójność i stabilność zachowania oraz konsekwencja w działaniu to bardzo istotne czynniki budujące autorytet menadżera i wpływające na jego odbiór przez pracowników. Dlatego też zdefiniowanie własnej wizji bycia menadżerem, określenie roli zawodowej, hierarchii wartości własnych i w zespole oraz stworzenie standardu zachowań i zasad współpracy z podwładnymi to podstawa do skutecznego zarządzania ludźmi. Nie można mówić o konsekwencji, ani spójności zachowania, jeśli nie ma się jasności, co do własnej roli zawodowej – jej wizji, misji, celów.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz skuteczność swoich działań w pięciu głównych obszarach zarządzania: planowanie, organizowanie, delegowanie, motywowanie, kontrolowanie;
 • Ukształtujesz u siebie właściwą postawę managera jako przywódcy;
 • Zapoznasz się ze skutecznymi metodami prowadzenia rozmów z pracownikami;
 • Udoskonalisz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu ludźmi.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Prezesów;
 • Osób które zarządzają ludźmi.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania ludźmi przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania ludźmi. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania ludźmi i motywowania, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Zarządzania ludźmi i motywowania poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania ludźmi.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania ludźmi w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie ludźmi i motywowanie

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

zarządzanie ludźmi i motywowanie

KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDNIEJ POSTAWY KIEROWNICZEJ

moduł 1- szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Stereotypowe widzenie pracownika i kierownika;
 • Obszary niszowe i punkty zapalne dotyczące sposobu motywowania;
 • Zakres odpowiedzialności kierownika;
 • Strategie działania kierownika i ich konsekwencje dla efektywności zarządzania;
 • Tożsamość kierownika – określenie nowej roli zawodowej;

BUDOWANIE AUTORYTETU

moduł 2- szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Istota autorytetu i jego znaczenie w zarządzaniu;
 • Cztery najważniejsze zasady budowania autorytetu;
 • Obszary działalności kierownika mające wpływ na budowanie autorytetu (zachowania codzienne w pracy, reagowanie na trudne sytuacje, sposób pracy i kontaktu z pracownikami, itp.);
 • Działania powodujące utratę autorytetu i sposoby zapobiegania im;
 • Standard kontaktu z pracownikiem;

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI W RÓŻNYCH SYTUACJACH

moduł 3 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Rodzaje pytań pomocnych kierownikowi: motywowanie przez pytania, pytania kierujące uwagę, pułapki zadawania pytań;
 • Sztuka zadawania pytań w rozmowach z pracownikami;
 • Techniki aktywnego słuchania w rozmowach;
 • Wpływ sposobu formułowania zdań na osiągane efekty;
 • Zwroty motywujące i demotywujące;
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Skuteczna argumentacja;
 • Przepływ informacji w zespole – zasady;

TYPY OSOBOWOŚCI – JAK DOPASOWAĆ SPOSÓB ZARZĄDZANIA I MOTYWOWANIA PRACOWNIKA DO STRATEGII JEGO DZIAŁANIA

moduł 4 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Charakterystyka czterech głównych strategii działania;
 • Nauka identyfikacji typu osobowości pracownika;
 • Identyfikacja własnego typu osobowości;
 • Typ osobowości a preferencje w komunikacji, wyborze zadań, przyjmowaniu ról w zespole;
 • Talenty i słabości każdego z typów osobowości;
 • Wartości, potrzeby i motywatory osób o różnych strategiach działania;
 • Wskazówki rozwojowe dla każdego typu osobowości;
 • Jak planować pracę osób o konkretnym typie osobowości;
 • Jak egzekwować i motywować osoby o konkretnym typie osobowości;

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

moduł 5 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Metodologia pracy z celami;
 • Definiowanie i przedstawianie celów – warunki poprawnie sformułowanego celu, rodzaje celów, reagowanie na przeszkody w realizacji;
 • Zasady planowania działań;
 • Organizacja pracy swojej i pracowników;
 • Podział pracy pomiędzy pracowników;
 • Kontrola i monitorowanie realizacji celów;

DELEGOWANIE JAKO CZYNNIK MOTYWUJĄCY I USAMODZIELNIAJĄCY PRACOWNIKÓW

moduł 6 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Zasady delegowania zadań;
 • Pułapki delegowania;
 • Trudne sytuacje podczas delegowania zadań;
 • Korzyści dla przełożonego i pracownika wynikające z delegowania zadań;

KREOWANIE MOTYWUJĄCEJ ATMOSFERY W ZESPOLE

moduł 7 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Czynniki wpływające na atmosferę w zespole;
 • Rola kierownika w budowaniu odpowiedniej atmosfery;
 • Zachowania wzbudzające zaufanie i otwartość a a zachowania wzbudzające opór i milczenie.

MOTYWATORY W ZARZĄDZANIU

moduł 8 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Motywowanie poprzez realizowanie indywidualnych potrzeb pracowników;
 • Motywowanie poprzez ustalanie celów;
 • Etapy rozwoju pracownika – motywowanie w zależności od poziomu dojrzałości pracownika (na bazie koncepcji Hersey’a i Blancharda);
 • Uciekanie od niewygody i dążenie do komfortu jako czynniki motywujące (dwuczynnikowa teoria Herzberga);
 • Dopasowanie stylu zarządzania do potrzeb motywacyjnych pracowników (na podstawie teorii McClellanda);

TECHNIKI MOTYWOWANIA POZAFINANSOWEGO

moduł 9 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Wpływ a manipulacja w motywowaniu;
 • Modelowanie postawy podwładnych;
 • Umiejętność inspirowania;
 • Motywowanie przez pochwały – za co i jak chwalić pracowników;
 • Prawa twórczego wpływu w motywowaniu (prawo własnego wyboru, prawo decydowania, prawo publicznej deklaracji, prawo wzajemności zachowań, prawo zmiany obrazu siebie, prawo kontrastu, prawo konsekwencji);
 • Delegowanie jako narzędzie motywowania;

TRUDNE SYTUACJE W ZARZĄDZANIU

moduł 10 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Reagowanie w przypadku konfliktu i kryzysu w zespole;
 • Skuteczne metody reagowania na: opór, zniechęcenie, brak zaangażowania, irytację, złośliwość, atak, wycofanie, zbytnie rozkojarzenie pracownika;
 • Tworzenie skutecznych procedur i schematów postępowania oraz praktyczne ich przećwiczenie;

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

moduł 11 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Afiliacja a asertywność, jako wyznaczniki stylów postępowania (zachowań) w sytuacjach konfliktowych;
 • Style rozwiązywania konfliktów – diagnoza stylów rozwiązywania konfliktów;
 • Czynniki sprzyjające konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów;
 • Komunikacja w sytuacji konfliktowej (zbieranie informacji, przedstawianie propozycji i rozwiązań, prowadzenie dyskusji, sprowadzanie dyskusji do poziomu faktów);
 • Radzenie sobie z manipulacjami (demaskowanie i przeciwdziałanie manipulacji, sposoby reagowania na agresywne zachowanie);
 • Strategie kierowania konfliktem – specyfika doboru taktyki działania do sytuacji i konsekwencje obranej strategii;
 • Ćwiczenia rozwiązywania konfliktów na bazie case studies;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie ludźmi i motywowanie

moduł 12 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania ludźmi i motywowania.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?