Dlaczego warto wybrać szkolenie Coaching w pracy menedżera?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Coaching w pracy menedżera?

Każdy menadżer chciałby otaczać się ludźmi profesjonalnymi, kompetentnymi i oddanymi. Często jednak menadżer staje przed trudnym zadaniem wyszlifowania potencjału, jaki jest widoczny w pracowniku. To szkolenie ma na celu nauczyć menadżerów takiego zarządzania, by swoim zachowaniem przyczyniali się do rozwoju pracownika w wybranym przez nich kierunku.

Cele tego szkolenia

 • Poznasz zasady i metody prowadzenia coachingu;
 • Udoskonalisz umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych, w tym: zawiązywania kontraktu, budowania relacji z osobą coachowaną, rozmowa o obszarach rozwojowych, udzielanie informacji zwrotnej, wspólne szukanie rozwiązań i ustalanie celów rozwojowych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Coachów;
 • Trenerów;
 • Osoby zajmujące się rozwojem;
 • Kadrę kierowniczą;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Coachingu w pracy menedżera przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Coachingu w pracy menedżera. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Coachingu w pracy menedżera, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Coachingu w pracy menedżera poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Coachingu w pracy menedżera.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Coachingu w pracy menedżera w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Coaching w pracy menedżera

 

COACHING JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI PODWŁADNYCH

moduł 1 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • ISTOTA COACHINGU MENEDŻERSKIEGO:
  • Określanie celów;
  • Wydobywanie zasobów;
  • Osiąganie celów;
  • Słuchanie i zadawanie pytań;
  • Udzielanie informacji zwrotnych;
  • Różnice między coachingiem tradycyjnym i menedżerskim;
 • KORZYŚCI Z COACHINGU W PRACY MENEDŻERA:
  • Uświadomienie pracownikom ich słabych i mocnych stron;
  • Generowanie ich kreatywności;
  • Budowanie ich pewności siebie;
  • Motywowanie do pracy;

POSTAWY, UMIEJĘTNOŚCI, NARZĘDZIA MENADŻERA – COACHA DZIAŁANIA

moduł  2 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • POSTAWY MENEDŻERA – COACHA:
  • Szybkie dostrzeganie oznak trudności;
  • Ciekawość;
  • Docenianie;
  • Inicjatywa;
  • Otwartość;
  • Empatia;
  • Nawyk działania (proaktywność);
  • Przywództwo i zespołowość;POSTAWY MENEDŻERA – COACHA 
 • UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERA – COACHA:
  • Budowanie dojrzałych relacji;
  • Mówienie by być słyszanym;
  • Słyszenie, co ludzie mówią, a czego nie mówią;
  • Udzielanie informacji zwrotnych i wyprzedających
  • Prowadzenie rozmów coachingowych;
  • Kształtowanie właściwych relacji w zespole;
  • Tworzenie przejrzystych zasad współpracy;
  • Asertywność;
  • Stosowanie inteligencji emocjonalnej;
 • UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERA – COACHA:
  • Narzędzia służące budowaniu relacji;
  • Narzędzia do pracy z celami;
  • Narzędzia do wydobywania zasobów;
  • Narzędzia do pracy z zasobami;

PLANOWANIE DZIAŁAŃ COACHINGOWYCH

moduł 3 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • Definiowanie celów coachingowych;
 • Celowość i spójność procesu coachingowego: umiejętność dostrzegania i określania problemu;

RÓŻNORODNE METODY PRAKTYCZNEGO COACHINGU

moduł 4 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • On job training;
 • Obserwacje;
 • „Mystery client”;
 • Indywidualne spotkania coachingowe;
 • Wywiady (przełożony, współpracownik, podwładny, klient);
 • Samoocena pracowników;

MODEL ROZMOWY COACHINGOWEJ

moduł 5 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • Częstotliwość zbierania danych;
 • Kryteria oceny jakości rozmów;
 • Budowanie kwestionariuszy zbierania danych, formularzy oceny;

KONTROLA DZIAŁAŃ

moduł 6 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • Samokontrola pracownika;
 • Podsumowanie obserwacji;
 • Analiza zakłóceń, błędów, braku oczekiwanych efektów, wyciąganie wniosków;

INFORMACJA ZWROTNA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU PRACOWNIKA

moduł 7 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • Przygotowanie do udzielania informacji zwrotnych;
 • Wyrażanie niezadowolenia – zasada czterech kroków;
 • Zasady udzielania feedbacku;
 • Feedback pozytywny – przekazywanie informacji o zadowalającej jakości pracy;
 • Feedback negatywny – przekazywanie informacji o niezadowalającej jakości pracy (błędy, niestosowane zachowania itp.);

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA COACHING W PRACY MENEDŻERA

moduł 8 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z Coaching w pracy menedżera.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?