Dlaczego warto wybrać Szkolenie Akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany?

Szkolenie prezentuje zagadnienia związane z podatkiem VAT, w tym: dostawę towarów i świadczenie usług w powiązaniu z nieodpłatnymi przekazaniami; miejsce opodatkowania transakcji międzynarodowych; kompleksowe rozliczenie transakcji unijnych (WDT i WNT); kompleksowe rozliczenie eksportu towarów; zagadnienia związane z importem i „eksportem” usług; obowiązek podatkowy; podstawa opodatkowania (ujmowanie faktur korygujących - potwierdzenie odbioru faktury korygującej, anulowanie faktur); refakturowanie; odliczenia VAT z tytułu nabycia i użytkowania samochodu (z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian w tym zakresie); fakturowanie; odpowiedzialność podatkowa nabywców za zaległości podatkowe dostawców; wierzytelności nieściągalne – ulga na złe długi.

Cele tego szkolenia

 • W roku 2013 i 2014 ustawodawca wprowadził wiele zmian w podatku od towarów i usług. Większość z nich dotyczy podstawowych obowiązków podatników (m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, fakturowania, nieodpłatnego świadczenia usług oraz nieodpłatnej dostawy towarów, odliczenia podatku, odliczania VAT z tytułu nabycia i użytkowania samochodów, transakcji WDT, WNT i eksportu towarów). Również należy wskazać, iż na przestrzeni kilku lat zmianie uległo stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie m.in. dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie w sposób jasny i praktyczny powyższych zagadnień, z uwzględnieniem zmian w podatku VAT. Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna jak również praktyczna wiedza w zakresie danego tematu również z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych. Powyższe pozwoli uczestnikom na poszerzenie wiedzy i tym samym prawidłowe rozliczanie podatku VAT.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się rozliczaniem podatku VAT, w tym też transakcjami międzynarodowymi (m.in. WDT, WNT, eksport towarów, import usług) oraz sprzedażą wyrobów stalowych i paliwa, w szczególności księgowi oraz pracownicy pracujący w działach finansowo – księgowych firm, które są podatnikami VAT.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Akademii podatkowej VAT – poziom zaawansowany przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Akademii podatkowej VAT – poziom zaawansowany. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Akademii podatkowej VAT – poziom zaawansowany, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Akademii podatkowej VAT – poziom zaawansowany poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Akademii podatkowej VAT – poziom zaawansowany.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Akademii podatkowej VAT – poziom zaawansowany w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPODATKOWANIA PODATKIEM VAT

moduł 1 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany
 • Odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług (m.in. Odszkodowania, premie pieniężne, świadczenia złożone – problemy praktyczne na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług);
 •  Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług;
 •  Eksport i import towarów;
 •  Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów;
 •  „Eksport” i import usług;

KLASYFIKACJA PKWIU I DEFINICJA TOWARÓW

moduł 2 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany

OKREŚLANIE MIEJSCA OPODATKOWANIA DOSTAW TOWARÓW

moduł 3 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

moduł 4 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – pojęcie i zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów;
 •  Czynności zrównane i wyłączenia z WDT;
 •  Moment powstania obowiązku podatkowego;
 •  WDT – magazyn konsygnacyjny;
 •  Podstawa opodatkowania;
 •  Zastosowanie stawki 0% VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
 •  Dokumentowanie WDT- dowody potwierdzające wywóz towaru poza granice Polski;
 •  Rabaty i zaliczki w WDT;
 •  Obowiązki ewidencyjne i rejestracyjne podatnika;
 •  Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK – problemy sprawozdawcze;
 •  Korygowanie WDT – brak dokumentów potwierdzających WDT pod kątem zastosowania stawki VAT;
 •  Reklamacje, zwroty, niedobory, nadwyżki, naprawy towarów itp.;
 •  Metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentów dających stawkę 0% VAT;
 •  Faktura korygująca w WDT;
 •  Przeliczanie waluty obcej;

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

moduł 5 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany
 • Pojęcie wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów;
 •  Miejsce opodatkowania WNT;
 •  Czynności zrównane i wyłączenia z WNT;
 •  WNT – magazyn konsygnacyjny;
 •  Rozliczanie WNT – obowiązek podatkowy, kursy walut;
 •  Podstawa opodatkowania WNT;
 •  Usługi związane bezpośrednio z WNT – wpływ na podstawę opodatkowania;
 •  Zaliczka i rabaty w WNT oraz zasady korygowania WNT;
 •  Reklamacje, zwroty, niedobory, nadwyżki, naprawy towarów itp.;
 •  Obowiązki dokumentacyjne;
 •  Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK – problemy sprawozdawcze;
 •  Podatek naliczony – źródło podatku naliczonego, moment odliczenia;

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE – PROCEDURA UPROSZCZONA

moduł 6 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany

EKSPORT TOWARÓW

moduł 7 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany
 • Pojęcie eksportu towarów (m.in. eksport bezpośredni, eksport pośredni, darowizna towaru na terytorium kraju trzeciego, wywóz towaru do magazynu znajdującego się poza terytorium Wspólnoty, terytorium Wspólnoty);
 •  Moment powstania obowiązku podatkowego (zaliczka w eksporcie towarów);
 •  Forma potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej;
 •  Elektroniczne zgłoszenia celne – System ECS;
 •  Moment wykazywania eksportu towarów ze stawką 0 % – eksport bezpośredni, eksport pośredni;
 •  Zaliczka w eksporcie i stawka 0%;
 •  Korekta podatku należnego w przypadku otrzymania potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty;
 •  Metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentów dających stawkę 0% VAT;

IMPORT USŁUG, DOSTAWA TOWARÓW, DLA KTÓREJ PODATNIKIEM JEST NABYWCA, ŚWIADCZENIE USŁUG LUB DOSTAWA TOWARÓW POZA TERYTORIUM KRAJU

moduł 8 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany
 •  Import usług – definicja, moment powstania obowiązku podatkowego, omówienie przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami, usługami transportowymi, usługami restauracyjnymi, usługami niematerialnymi, oraz innymi usługami wymienionymi w znowelizowanych przepisach (krótkotrwałego wynajmu samochodów;
 •  Pojęcie dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca;
 •  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca;
 •  Obowiązki dokumentacyjne w związku z importem usług oraz dostawą, dla której podatnikiem jest nabywca;
 •  Przeliczanie waluty obcej;
 •  Podatek naliczony z tytułu importu usług oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca;
 •  Mechanizm rozliczania dostawy złomu przez nabywcę złomu oraz rozliczania usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych przez nabywcę usług;

OBOWIĄZEK PODATKOWY W VAT

moduł 9 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany
 • Refakturowanie usług;
 • Podstawy prawne, orzecznictwo i praktyka;
 •  Obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych i zagranicznych;
 •  Zaliczki;

PODSTAWA OPODATKOWANIA

moduł 10 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany
 • Elementy związane z podstawą opodatkowania;
 • Ujmowanie faktur korygujących;
  • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej;
  • Wyrok ETS, oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu dokonane z dostawą budynków trwale związanych z gruntem;

FAKTUROWANIE

moduł 11 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE Z PODATKU VAT, W TYM ZWOLNIENIE W PRZYPADKU SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW ORAZ TOWARÓW, OD KTÓRYCH NIE PRZYSŁUGIWAŁO PRAWO DO  ODLICZENIA

moduł 12 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany

PRZELICZANIE WALUTY OBCEJ

moduł 13 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany

ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

moduł 14 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany
 • Prawo do odliczenia;
 • Termin odliczenia;
 •  Wydatki nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego;

ART. 87 USTAWY O VAT – ZWROT PODATKU

moduł 15 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany

FAKTUROWANIE

moduł 16- szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany
 • Istota i znaczenie faktury, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, obowiązek wystawiania faktur w ustawie VAT, dokumentowanie transakcji w obrocie gospodarczym, podmioty obowiązane do wystawiania faktur;
 •  Rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą;
 •  Podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur;
 • Termin wystawiania faktur a obowiązek podatkowy w VAT;
 •  Treść i forma faktury, – zasady wystawiania faktur, – rodzaje i zawartość dokumentów, – niezbędne dane, – dokumenty uznawane za fakturę;
 •  Faktury zaliczkowe – termin wystawiania faktur zaliczkowych
 •  E-faktury;
 •  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury;
 •  Anulowanie faktur;
 •  „Pusta faktura” – konsekwencje podatkowe;

KOREKTA DEKLARACJI PODATKOWEJ W PODATKU VAT

moduł 17 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany

FAKTUROWANIE

moduł 18 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany

ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWA NABYWCÓW ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE DOSTAWCÓW – USTAWA Z DNIA 26 LIPCA 2013 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. Z 2013R., POZ. 1027)

moduł 19 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany
 • Wykaz towarów wrażliwych – wyroby stalowe, paliwa, złoto – powodujących ograniczenia w zakresie kwartalnych deklaracji oraz odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości dostawcy tych towarów, – uwaga! sprzedajemy złom, nabywamy tylko paliwo do samochodów osobowych;
 •  Wprowadzenie limitu wartości nabywanych w określonym miesiącu towarów wrażliwych od jednego dostawcy w kwocie 50 tys. zł w zakresie deklaracji kwartalnych;
 •  Przekroczenie kwoty 50 tys. zł – rozliczanie miesięczne;
 •  Warunki odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych za zaległości dostawcy tych towarów;
 •  Wyłączenia odpowiedzialności solidarnej;
 •  Rozliczanie transakcji krajowych przez nabywcę – poszerzenie katalogu towarów;

ZASADY ROZLICZANIA WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNYCH – ULGA NA ZŁE DŁUGI

moduł 20 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany

BIEŻĄCE PROBLEMY W PODATKU VAT

moduł 21 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany
 •  Rozliczanie wewnątrzwspolnotowej dostawy towarów (definicja, dokumentowanie, stawka 0 %, wyrok ETS z 6 września 2012 r. w sprawie C 273/11, uchwała NSA z dnia 11.10.2010r., sygn. I FPS 1/10);
 •  Eksport towarów (definicja, obowiązek podatkowy, zaliczka, stawka 0 %, dokumentowanie, uchwała NSA z 25.06.2012r., sygn. I FPS 3/12);
 •  Obowiązek podatkowy – zasada ogólna, szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego, przełomowy wyrok z 16 maja 2013 roku – sprawa C-169/12 TNT Express Worldwide Poland sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów dotyczący usług transportowych;
 •  Podstawa opodatkowania, faktury korygujące in plus i in minus, potwierdzenie odbioru faktury korygującej, anulowanie faktur, świadczenia kompleksowe w VAT, refakturowanie (najem i media – wyrok NSA z 31 maja 2011 r., sygn. akt I FSK 740/10 i ETS C-392/11, leasing i ubezpieczenie – wyrok ETS C-224/11 z 17 stycznia 2013r., wyrok NSA z 25.10.2012r., sygn. I FSK 65/12);

Podsumowanie i zakończenie szkolenia Akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany

moduł 22 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom zaawansowany
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z akademii podatkowej VAT – poziom zaawansowany

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?