Dlaczego warto wybrać Szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą procedury postępowania administracyjnego tj. wszczęcia postępowania, jego przebiegu oraz wydania decyzji administracyjnej.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dotyczącej zagadnień z postępowania administracyjnego tj. procedury wydawania decyzji administracyjnej oraz analizy trybów nadzwyczajnych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników administracji publicznej oraz wszystkich osób, które podczas pracy zawodowej posługują się zasadami kodeksu postępowania administracyjnego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Wydawania decyzji administracyjnych KPA przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Wydawania decyzji administracyjnych KPA. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Wydawania decyzji administracyjnych KPA, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Wydawania decyzji administracyjnych KPA poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Wydawania decyzji administracyjnych KPA.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Wydawania decyzji administracyjnych KPA w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia wydawanie decyzji administracyjnych KPA

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia wydawanie decyzji administracyjnych KPA

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

moduł 1 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • KPA, jako podstawowa regulacja proceduralna;
 • Zasady postępowania administracyjnego w praktyce;

STRONA PODMIOTOWA POSTĘPOWANIA

moduł 2 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Organy administracji i podmioty administrujące, wyłączenie pracownika i organu;
 • Właściwość;
 • Strony i podmioty na prawach strony;
 • Pełnomocnictwo, upoważnienie, przedstawicielstwo ustawowe;
 • Udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego;

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

moduł 3 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Podanie – treść, sposoby wnoszenia, uzupełnienie, niewłaściwe skierowanie;
 • Pozostawienie sprawy bez rozpoznania;

REGULACJE PROCEDURALNE

moduł 4 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Terminy załatwiania spraw;
 • Skutki uchybienia terminu;
 • Doręczenia;
 • Wezwania;
 • Zasady udostępniania akt stronom;
 • Zawieszenie i umorzenie postępowania;

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

moduł 4 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Postępowanie dowodowe;
 • Środki dowodowe;
 • Materiał dowodowy;
 • Rozprawa administracyjna;

DECYZJA ADMINISTRACYJNA

moduł 5 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Elementy obligatoryjne;
 • Elementy dodatkowe;

POSTANOWIENIE I UGODA

moduł 6 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Cechy charakterystyczne;
 • Forma i treść;

ZWYKŁE ŚRODKI ZASKARŻENIA

moduł 7 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • Zasady postępowania odwoławczego;
 • Rozstrzygnięcia organu odwoławczego;
 • Zażalenie;
 • Samokontrola organu i instancji;

TRYBY NADZWYCZAJNE

moduł 8 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Wznowienie postępowania;
 • Uchylenie decyzji;
 • Zmiana decyzji;
 • Stwierdzenie nieważności decyzji;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia wydawanie decyzji administracyjnych i KPA

moduł 9 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z wydawania decyzji administracyjnych i KPA. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?