Dlaczego warto wybrać szkolenie Rozwiązywanie konfliktów?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Rozwiązywanie konfliktów?

szkolenie to ma na celu udoskonalenie umiejętności rozwiązywania i diagnozowania konfliktów oraz usprawnienie funkcjonowania podczas konfliktu. Jeżeli w codziennym życiu, pracy jesteś narażony na ich występowanie, zapraszamy Cię na nasze szkolenie.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalisz umiejętności diagnozowania konfliktów;
 • Usprawnisz własne funkcjonowanie w sytuacji konfliktu;
 • Rozwiniesz umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów;
 • Poznasz pułapki oraz najczęściej popełniane błędy w rozwiązywaniu konfliktów.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • szkolenie kierowane do osób, które w codziennych relacjach zawodowych są narażone na występowanie konfliktów i nieporozumień w kontaktach z innymi ludźmi, osób pracujących w zespołach, mających kontakt z klientem, koordynujących pracę innych ludzi.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Rozwiązywania konfliktów przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Rozwiązywania konfliktów. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Rozwiązywania konfliktów, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Rozwiązywania konfliktów poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Rozwiązywania konfliktów.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Rozwiązywania konfliktów w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia rozwiązywanie konfliktów

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rozwiązywanie konfliktów

 

IDENTYFIKACJA KONFLIKTU

moduł 1 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Definicja pojęcia konfliktu – jak rozumiemy konflikt;
 • Identyfikacja obiektywnych i subiektywnych sytuacji konfliktowych.

KRYZYS A KONFLIKT

moduł 2 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Kryzys a konflikt – związek;
 • Natura konfliktu i jego rodzaje;
 • Rodzaje konfliktu i wpływ na kryzys;
 • Możliwe źródła konfliktu w organizacji;
 • Style zarządzania a powstawanie konfliktów;
 • Mechanizmy powstawania konfliktów;
 • Fazy i dynamika rozwoju sytuacji konfliktowych – ze wskazaniem momentów, kiedy najłatwiej zatrzymać lub przerwać konflikt;
 • Przeszkody (osobowościowe
  i organizacyjne) w radzeniu sobie
  z konfliktem;
 • Zachowania w konflikcie.

TRUDNE SYTUACJE W ZESPOLE

moduł 3 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Reagowanie w przypadku konfliktu i kryzysu w zespole;
 • Skuteczne metody reagowania na: opór, zniechęcenie, brak zaangażowania, irytację, złośliwość, atak, wycofanie, zbytnie rozkojarzenie pracownika;
 • Zachowywanie dystansu emocjonalnego w sytuacji konfliktu;
 • Tworzenie skutecznych procedur i schematów postępowania oraz praktyczne ich przećwiczenie.

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

moduł 4 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Afiliacja a asertywność jako wyznaczniki stylów postępowania (zachowań)
  w sytuacjach konfliktowych;
 • Style rozwiązywania konfliktów – diagnoza stylów rozwiązywania konfliktów;
 • Czynniki sprzyjające konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów;
 • Komunikacja w sytuacji konfliktowej (zbieranie informacji, przedstawianie propozycji i rozwiązań, prowadzenie dyskusji, sprowadzanie dyskusji do poziomu faktów);
 • Radzenie sobie z manipulacjami (demaskowanie i przeciwdziałanie manipulacji, sposoby reagowania
  na agresywne zachowanie);
 • Strategie kierowania konfliktem – specyfika doboru taktyki działania
  do sytuacji i konsekwencje obranej strategii;
 • Ćwiczenia rozwiązywania konfliktów na bazie case studies;
 •  Mediacje;
 •  Negocjacje;
 •  Arbitraż.

ZARZĄDZANIE STRESEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

moduł 5- szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Sztuka zachowania dystansu emocjonalnego;
 • Zasada wzajemności emocjonalnej;
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem na poziomie fizycznym, emocjonalnym i intelektualnym.

WSPÓŁPRACA W SYTUACJI KONFLIKTU

moduł 6 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Rozpoznawanie potrzeb i preferowanego sposobu działania współpracowników kluczem do wprowadzania zmian w zespole i rozwiązywania konfliktów;
 • Typ osobowości a preferencje w reagowaniu na zmianę, wyborze zadań, realizacji zadań, podejmowaniu decyzji, reagowaniu na stres, przyjmowaniu ról w zespole;
 • Wykorzystanie mocnych stron i potencjału osób o różnych typach osobowości w rozwiązywaniu konfliktów w organizacji;
 • Możliwe konflikty w relacji: menedżer – podwładny oraz pracownik – pracownik związane z zetknięciem się osób o różnych lub tych samych potencjałach;
 • Obszary trudności we współpracy z pracownikami o danym typie osobowości.

KLUCZOWE ELEMENTY KOMUNIKACJI W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ I STRESOWEJ. PRZEKONYWANIE I WPŁYWANIE W PROCESIE KOMUNIKACJI

moduł 7 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Język komunikacji kryzysowej – zasady wypowiadania się, pisania tekstów;
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;
 • Zarządzanie słowem w sytuacji konfliktowej (mówienie o problemach językiem korzyści i działań, nie potwierdzanie informacji niepewnych, omijanie niewygodnych tematów);
 • Eliminacja języka egocentrycznego;
 • Perswazja poprzez słowo;
 • Techniki zmiany minusów na plusy;
 • Język wizji i kreowania potrzeb;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Argumenty emocjonalne budowane w oparciu o wartości, potrzeby, kompleksy, lęki;
 • Zasady argumentowania – metody przedstawiania argumentów (slogan, argument zindywidualizowany, argument firmowy, pułapki w argumentacji);
 • Pułapki w argumentacji;
 • Odpowiadanie na zarzuty i trudne pytania.

CELOWOŚĆ DZIAŁAŃ W PROCESIE KOMUNIKACJI. INFORMOWANIE O CELACH W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

moduł 8 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Dualizm celów (Cel „twardy” świadomy i cel „miękki” podświadomy);
 • Powody rozbieżności w realizowaniu celów;
 • Konsekwencje realizowania obu celów łącznie;
 • Objawy „tracenia” celu podczas rozmów i sposoby przeciwdziałania im;
 • Identyfikowanie celów w sytuacji konfliktowej.

JA JESTEM OK… TY JESTEŚ OK… CZYLI ASERTYWNOŚĆ

moduł 9 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Modelowanie asertywnej postawy;
 • Umiejętność zachowań asertywnych w praktyce (mówienie „NIE, sygnalizowanie oczekiwań, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka).

Podsumowanie i zakończenie szkolenia rozwiązywanie konfliktów

moduł 10 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z rozwiązywania konfliktów.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?