Dlaczego warto wybrać Szkolenie windykacja wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami?

Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy na temat podatku dochodowego CIT oraz poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. i ich praktycznych aspektów dla podatników. Uczestnicy szkolenia poznają także aktualne problemy podatkowe występujące w podatku CIT i propozycje rozwiązań podatkowych z uwzględnieniem ryzyka podatkowego w tym zakresie.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie podatkowym wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2014 r. w zakresie podatku CIT;
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami zasad rozliczania KUP;
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustawy CIT ale także z problemami praktycznymi występującymi w 2013 r. i 2014 r. z uwagi na zmiany w orzecznictwie i interpretacjach MF.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Głównych Księgowych i księgowych;
 • Pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • Pracowników Działu Kadr odpowiedzialnych za podatkowe rozliczenia pracowników;
 • Dyrektorów Finansowych i Ekonomicznych, a także innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Podatku dochodowego CIT od podstaw z najnowszymi zmianami przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Podatku dochodowego CIT od podstaw z najnowszymi zmianami. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Podatku dochodowego CIT od podstaw z najnowszymi zmianami, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Podatku dochodowego CIT od podstaw z najnowszymi zmianami poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Podatku dochodowego CIT od podstaw z najnowszymi zmianami.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Podatku dochodowego CIT od podstaw z najnowszymi zmianami w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

Dzień 1

 

POJĘCIE PODATNIKA

moduł 1 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

ROK PODATKOWY W USTAWIE O CIT

moduł 2 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

PRZEDMIOT ORAZ PODSTAWA OPODATKOWANIA

moduł 3 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

PRZYCHÓD PODATKOWY

moduł 4 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Pojęcie przychodu podatkowego;
 • Moment rozpoznania przychodu;
 • Przychody w walucie obcej;
 • Zasady szczególne opodatkowania niektórych kategorii przychodów, w tym wydanie towarów, świadczenie usług;

DOCHÓD PODATKOWY

moduł 5 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Wyliczenie dochodu podatkowego;
 • Pojęcie straty;
 • Wyłączenia z dochodu podatkowego;

RÓŻNICE KURSOWE

moduł 6 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Dodatnie różnice kursowe;
 • Ujemne różnice kursowe;
 • Różnice kursowe podatkowe a bilansowe;
 • Problemy praktyczne dotyczące różnic kursowych;

Dzień 2

 

NOWE DEFINICJE DOTYCZĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW, ZMIANY OD 2013 ROKU

moduł 7 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

moduł 8 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Definicja kosztów uzyskania przychodów;
 • Warunki rozpoznania wydatku jako kosztu uzyskania przychodu;

KOSZT PODATKOWY A KOSZT BILANSOWY

moduł 9 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

MOMENT ROZPOZNANIA KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW (W TYM ROZLICZANIE W CZASIE)

moduł 10 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

DOKUMENTOWANIE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU

moduł 11 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

KOSZTY PONIESIONE W WALUTACH OBCYCH

moduł 12 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

KOSZTY W PRAKTYCE

moduł 13 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Podatek jako koszt podatkowy;
 • Reklama i reprezentacja;
 • Koszty pracownicze;
 • Likwidacja środków trwałych i obrotowych; zaniechane inwestycje;
 • Samochód w działalności;
 • Nabycie nieodpłatne;
 • Wydatki na nabycie i objęcie udziałów / akcji;
 • Odszkodowania, kary umowne i inne opłaty sanacyjne;
 • Leasing;
 • Odsetki i niedostateczna kapitalizacja;
 • Wierzytelności;

AMORTYZACJA PODATKOWA

moduł 14 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Pojęcie amortyzacji podatkowej, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • Metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna;
 • Stawki amortyzacji – podstawowe i podwyższone;
 • Zagadnienia szczególne związane z amortyzacją podatkową, w tym: remont a ulepszenie; modernizacja, likwidacja ŚT;

Dzień 3

 

DEFINICJA PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, KATEGORIE TRANSAKCJI POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

moduł 15 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Metody szacowania cen;
 • Szczególna dokumentacja podatkowa;
 • Konsekwencje nie przedstawienia dokumentacji;

PODATEK U ŹRÓDŁA

moduł 16 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Pojęcie podatku u źródła;
 • Zasady pobierania, rozliczania i wykazywania podatku u źródła;
 • Poszczególne kategorie przychodów podlegających podatkowi u źródła: dywidendy, należności licencyjne, odsetki;
 • Zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w celu ustalenia obowiązku pobrania podatku u źródła;
 • Certyfikat rezydencji;

POJĘCIE LEASINGU

moduł 17 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Regulacje dotyczące leasingu operacyjnego;
 • Regulacje dotyczące leasingu finansowego;

PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU

moduł 18 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Odliczenia;
 • Ulgi ;
 • Stawka podatku;

DOCHÓD ZWOLNIONY OD OPODATKOWANIA A SKŁADANIE ZEZNAŃ ROCZNYCH

moduł 19 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

ZALICZKI NA PODATEK, PODATEK ZA ROK PODATKOWY

moduł 20 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Zasady wyliczenia zaliczek na podatek CIT;
 • Uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy ;
 • Obowiązki płatnika, w tym terminy wpłaty zaliczek i podatku;
 • Zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych;
 • Zeznania podatkowe: CIT – 8, CIT- ST, CIT – O, IFT – 1, IFT- 2, ORD – W, ORD – U;
 • Korekty deklaracji i zeznań;

PODSUMOWUJĄCE CASE STUDY

moduł 21 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 22 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z podatku dochodowego CIT od podstaw z najnowszymi zmianami 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?