Dlaczego warto wybrać Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego??

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. rozliczania końcowego projektu UE. Zagadnienia poruszone podczas szkolenia utrwalą wiedzę z zakresu obowiązków beneficjenta po zakończeniu projektu. Umożliwią także wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu sprawozdawczości projektu oraz przygotowania projektu do kontroli końcowej.

Cele tego szkolenia

 • Celem jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dot. rozliczania projektów UE i praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji do ostatecznego rozliczenia projektu, w tym przygotowania się do kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

 

 ZASADY POPRAWNEJ KONSTRUKCJI ROZLICZENIA KOŃCOWEGO PROJEKTU

moduł 1 – szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Odstępstwa w realizacji projektu od wniosku o dofinansowanie;
 • Problemy i trudności w realizacji projektu;
 • Informacje o zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych;
 • Wykonanie obowiązku w zakresie informacji i promocji projektu;
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów;
 • Jak opracować wniosek o płatność końcową aby przyspieszyć wypłatę dofinansowania;
 • Zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu;

OMÓWIENIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ

moduł 2 – szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność;
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku;
 • Załączniki do wniosku o płatność;
 • Warsztaty z opracowania wniosków o płatność;
 • Praca indywidualna na formularzach wniosku o płatność (projekty własne uczestników warsztatów lub przykładowe);

KONTROLA PROJEKTU UNIJNEGO PO ZAKOŃCZENIU JEGO REALIZACJI

moduł 3 – szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli projektów;
 • Przygotowanie się beneficjenta do kontroli;
 • Jak przygotować dokumenty projektu do kontroli;
 • Kluczowe kwestie weryfikowane podczas kontroli;
 • Jak uniknąć najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów;

PROJEKT ROZLICZONY I CO DALEJ?

moduł 4 – szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Okres trwałości projektu – działania dozwolone i niedopuszczalne;
 • Obowiązki beneficjenta w zakresie utrzymania celu projektu;
 • O jakich kwestiach informować donatora po zakończonym projekcie;

Posumowanie i zakończenie szkolenia jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

moduł 5 – szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?