Dlaczego warto wybrać Szkolenie z Negocjacji biznesowych dla menedżera?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Finanse dla niefinansistów – praktyczne warsztaty?

Uczestnik zdobywa kompetencje zarówno w obszarze formalnych sprawozdań finansowych jak i posługiwania się finansowymi narzędziami wspierającymi zarządzanie. Szkolenie jest okazją do wykształcenia bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym. Po zakończeniu warsztatów uczestnik będzie posiadał wiedzę i kompetencje dotyczące między innymi:interpretowania sprawozdań finansowych, czytania wyników finansowych wykazywanych w podstawowych dokumentach; wyciągania wniosków i podejmowania decyzji na podstawie podstawowych mechanizmów finansowych; wykorzystania najważniejszych funkcji finansowych przy podejmowania decyzji zarządczych; oceny efektywności ekonomicznej projektu.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom najistotniejszej wiedzy dotyczącej procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Adresatami szkolenia jest kadra zarządzająca pionów nie-finansowych każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego), pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji pracujący z danymi finansowymi, przedsiębiorcy prowadzący własną działalność. Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykający się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających projektami oraz wszystkich mających potrzebę rozumienia zagadnień związanych z finansami firmy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Finansów dla niefinansistów – praktyczne warsztaty przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Finansów dla niefinansistów – praktyczne warsztaty. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Finansów dla niefinansistów – praktyczne warsztaty, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Finansów dla niefinansistów – praktyczne warsztaty poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Finansów dla niefinansistów – praktyczne warsztaty.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Finansów dla niefinansistów – praktyczne warsztaty w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia finanse dla niefinansistów – praktyczne warsztaty

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia finanse dla niefinansistów – praktyczne warsztaty

 

WPROWADZENIE OD FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 1 – szkolenie finanse dla niefinansistów – praktyczne warsztaty
 •  Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego;
 •  System informacji finansowej przedsiębiorstwa:
  • Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza;
  • Zadania kontrolingu finansowego;
  • Rachunkowość podatkowa (CIT, VAT, PCC, akcyza);
 •  „Filary” finansów przedsiębiorstwa – praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości;
 •  Kasowe a memoriałowe skutki zdarzeń gospodarczych;

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

moduł 2 – szkolenie finanse dla niefinansistów – praktyczne warsztaty
 •  Cele, zakres, tryb sporządzania sprawozdań finansowych;
 •  Bilans – budowa, składniki aktywów oraz źródeł ich finansowania, zakres analizy, bilans analityczny;
 •  Rachunek zysków i strat:
  • Rodzaje wyniku finansowego;
  • Ewidencja kosztów przedsiębiorstwa, zarządcze układy kosztów;
  • Czynniki kształtujące wynik finansowy;
 •  Rachunek przepływów pieniężnych – zakres informacyjny, sprawozdanie księgowe a cash flow zarządczy;
 •  Operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych;
 •  Zniekształcenia informacji w sprawozdaniach finansowych;

WYBRANE INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA FINANSAMI

moduł 3 – szkolenie finanse dla niefinansistów – praktyczne warsztaty
 • Zarządzanie kosztami i efektywnością:
  • Klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, cele i zasady kalkulacji kosztów;
  • Analiza kosztu jednostkowego – koszty stałe i zmienne;
  • Próg rentowności i dźwignia operacyjna – wyznaczanie i praktyczne zastosowanie;
 •  Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej;
  • Przyczynowa analiza rentowności, piramida wskaźników Du Ponta;
  • Ocena sprawności działania – wskaźniki aktywności gospodarczej, rotacji, gospodarowania zasobami;
  • Pojęcie i ocena płynności – czynniki kształtujące, przyczyny problemów z płynnością, wskaźniki oceny
   płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie;
  • Analiza struktury finansowania – ocena zadłużenia i zdolności do obsługi długu;
 •  Zmienna wartość pieniądza w czasie:
  • Wartość obecna a wartość przyszła, renta czyli płatności annuitetowe;
  • Decyzje kredytowe, rzeczywisty koszt kredytu;
  • Efektywna stopa procentowa;
 •  Wprowadzenie do zarządzania wartością przedsiębiorstwa:
  • Pojęcie kosztu kapitału;
  • Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego;
  • Dźwignia finansowa i kształtowanie struktury finansowania;
  • Ekonomiczna wartość dodana jako miara kreowania wartości;
 •  Ocena projektów inwestycyjnych:
  • Prosta stopa zwrotu i okres zwrotu;
  • Wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – zakres zastosowań i najczęstsze błędy w interpretacji;
  • Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jako uniwersalne narzędzie oceny rozwiązań biznesowych;
 •  Funkcje finansowe MS Excel – zastosowanie przy podejmowaniu decyzji;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 4 – szkolenie finanse dla niefinansistów – praktyczne warsztaty
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?