• Nazwa szkolenia
 • Data szkolenia
 • Cena netto/os
 • szkolenie Negocjacje handlowe
  08.12.2021 - 09.12.2021
  1290 PLN
 • szkolenie Negocjacje handlowe
  09.09.2021 - 10.09.2021
  1290 PLN
 • szkolenie Negocjacje handlowe
  12.10.2021 - 13.10.2021
  1290 PLN
 • szkolenie Negocjacje handlowe
  18.11.2021 - 19.11.2021
  1290 PLN